FBA
Fundación Bautista Álvarez

Preguntas frecuentes

Atopáronse 3 resultados:

Cales son as normas de catalogación que se usan nesta web e a que responden os seus enunciados?

O campo “Número de rexistro” é o que ten cada documento e sirve para identificalo individualmente.

No campo “Título” figurará o encabezamento principal do documento. Este recollerase fielmente, aínda que teña grallas na redacción ou que a palabra non estea escrita conforme a normativa actualmente en vigor. Se é unha publicación periódica, poremos o nome da mesma.

Se o documento non ten título, recolleremos como tal as 10 primeiras palabras que aparezan e ao remate delas -e separado da última por un espazo- incluiranse tres puntos suspensivos que indican que o texto continúa. Neste caso xa non será preciso cubrir a continuación o campo de "Subtítulo". Se non existe posibilidade de titulalo poremos [Sen título].

En caso de que o elemento a catalogar sexa unha fotografía, diapositiva ou negativo, entenderemos por “título” o feito político, social ou cultural que recolla, intentando e pondo no título as siglas da organización(s) convocante ou o nome.

No campo “Subtítulo” figurará o texto máis próximo ao título e que teña valor de aclaración ou complementario do anterior (isto é, daráselle carácter de subtítulo tamén ao que formalmente sexa antetítulo). En caso de que non exista este tipo de texto recolleremos, tamén fielmente (como indicamos no apartado anterior), as primeiras 10 palabras do texto do documento e ao remate delas -e separado da última por un espazo- incluiranse tres puntos suspensivos que indican que o texto continúa.

Se o documento fose unha fotografía poremos como subtítulo o nome e apelidos das persoas que logremos identificar na fotografía, sempre tomando como referencia o primeiro plano e separándoas con comas.

No campo “Autoría” figurará a organización ou persoa (no caso de fotografías; manuscritos; cartas ou informes persoais) autora do documento. Tenderemos a unificar os nomes das organizacións. O criterio xeral é empregar as siglas do nome das organizacións ou asociacións que son comúns nos rexistros de catalogación. Se son pouco usuais e/ou pouco coñecidas, poremos o nome completo. Nos nomes propios (autores de fotografías) poremos o nome en primeiro lugar e deseguido os dous apelidos. Se non sabemos a autoría, porase a expresión “Pendente”.

Se hai máis de unha organización poranse todas separadas por comas, respectando a orde na que veñan no documento poñendo siglas para as habituais e nomes completos para as que non. No caso de que o documento distinga entre organizacións convocantes e as que apoian, só poremos a/as primeira/s.

No campo “Autoría 2” está pensado para aclarar que o documento, a maiores da organización que o asina (que irá no campo “Autoría”), tamén aparece especificado a  comisión, área, federación, etc. da entidade principal. Un exemplo: Se aparece "Frente Estudantil da AN-PG" nós poremos "AN-PG” no campo “Autoría” e “Frente Estudantil" no de “Autoría 2”

O campo “Tipo de documento” refírese á categoría na que o queremos encadrar. Empregaremos un criterio restritivo en canto a encadrar os distintos tipos:

Publicación periódica: Todas as publicacións que están numeradas ou que –sen estalo- sabemos que se editou máis dun exemplar co mesmo cabezallo.

Folla solta: Toda folla, independentemente do tamaño e da forma (díptico, tríptico, polidíptico,…) que teña entre 1 e 4 páxinas que tivera unha finalidade externa, propagandística. Incluímos aquí as notas de prensa.

Folla solta interna: Toda folla, independentemente do tamaño e da forma (díptico, tríptico, polidíptico,…) que teña entre 1 e 4 páxinas e que fora feito con funcións de carácter interno, non propagandístico. Incluímos aquí as convocatorias internas de reunións.

Documento público: Todo conxunto de follas que teña entre 5 e 48 páxinas, e que tivera como finalidade ser divulgado alén dos lindeiros internos da organización, isto é, cun carácter propagandístico aínda que non fora de edición masiva.

Documento interno: Todo conxunto de follas que teña entre 5 e 48 páxinas, e que tivera como finalidade ser empregado internamente dentro da organización para un debate aquén desta.

Tamén existirán estas categorías; Fotografía; Diapositiva; Negativo; Telegrama; Cartel; Arte; Carta; (non crear outras sen consultar previamente!)

En relación á “Temática” seremos o máis restritivo en canto ás opcións e será un número limitado de opcións; agora ben, cando encaixa en máis de unha poderemos engadir outra separándoa da anterior por unha coma e un espazo.

En relación a “Dixitalización” non todos os documentos catalogados estarán dixitalizados. Pois tamén dependerá do interese que poida suscitar e das posibilidades de recursos loxísticos da Fundación.

O campo “Observacións” está pensado para anotar incidencias na catalogación dos documentos que teñan importancia e só será visíbel se existe tal incidencia.

A cesión de documentos para o Arquivo do Nacionalismo Galego implica perder a propiedade?

Para nada. A Fundación Terra e Tempo garante -mediante un contrato- que os documentos aportados son propiedade do cedente. Optando este por depositalos de xeito temporal, por tempo indefinido ou só para ser dixitalizados e que fiquen para consulta pública. Mesmo o cedente pode indicarnos que documentos desexa que sexan de consulta pública e cales prefire que non.

Podo facer unha aportación económica á Fundación?

Si, a Fundación Terra e Tempo é unha entidade legalmente constituída, baixo o protectorado da Consellaría de Cultura do Goberno galego a quen ten que rendirlle contas do seu patrimonio e actividades. A Fundación recibe doazóns, que mesmo son fiscalmente deducíbeis. Para calquera información suplementaria non dubides en contactarnos por correo electónico ou chamando por teléfono.